مقایسه
سبد خرید

1- قطعه ای کاغذ را زیر پایتان قرار دهید.

2- کف پایتان را بدون جوراب در حالیکه پشت پایتان به دیوار است بر روی همان کاغذ قرار دهید.

3- از قسمت نوک بلندترین انگشت پایتان یک خط بکشید.

4- فاصله مابین دیوار و خط کشیده شده را اندازه گیری و ثبت نمایید .

5- طبق راهنمای زیر، اندازه یادداشت شده را با جدول مقایسه و سایز کفش خود را محاسبه کنید .