بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد!

“کژدم” نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش این است! کژدم نام دیگر عقرب است. شاید اسم با مسمایی باشد برای چنین مسیری که همچون نیش عقرب تیز و گزنده است چه از نظر ناخنی بودن گیره ها و چه جنس سنگ های آهکی و تیز بیستون و چه برای درجه سختی آن![…]

در جستجوی افق های جدید با Paige Claassen

سنگنوردی به ویژه صعود، پیج را از دختری خجالتی و گوشه گیر در خانه به یکی از موفق ترین سنگنوردان زن دنیا تبدیل کرد، او معتقد است با اراده ی ذهنی و قلبی، قادر به انجام هرآنچه می طلبد هست. او درباره ی خود می گوید در کودکی سراغ فعالیت های متنوعی رفتم، در استخر[…]