ابزار توقف سقوط متحرک ای اس ای پی لاک پتزل

Petzl ASAP Lock Fall Arrester