ابزار حمایت و فرود آی دی پتزل

Petzl I'D S Descender