ابزار حمایت و فرود شانت پتزل

Petzl SHUNT Rappel Back-up Device