هارنس کار در ارتفاع آوائو باد

Petzl AVAO BOD Harness