ابزار توقف سقوط متحرک ای اس ای پی پتزل

Petzl ASAP Fall Arrester