ابزار حمایت و فرود هشت فرود مربع نسوز پتزل

Petzl Huit Antibrulure