میل سونداژ آلومینیومی پیپس

Pieps Probe ALUMINIUM 260cm