هارنس کار در ارتفاع آوائو سیت پتزل

Petzl AVAO SIT Harness