طناب دینامیک گلدن درای کبری بئال

Beal COBRA 8.6mm,50m GoldenDry UniCore